Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W Firmie Handlowej Specjal Kurkiewicz Spółka
Jawna (zwane dalej „OWS”)
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży
towarów zawieranych pomiędzy:
FIrma Handlowa Specjal Kurkiewicz Spółka Jawna ​
z siedzibą i adresem w 30-714
Kraków ul. Gromadzka 20,zwaną dalej ​
Specjal​
, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem 0000078798,
a
osobami fizycznymi dokonującymi zakupu towarów od Specjal w celu niezwiązanym z
prowadzoną działalnością gospodarczą oraz podmiotami prowadzącymi działalność
gospodarczą zwanymi dalej ​
Klientem​
.
§ 1 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Oferta zakupu może być złożona w formie zamówienia złożonego na piśmie, za
pośrednictwem email lub za pomocą strony internetowej Specjal oraz w poprzez
dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w firmie Specjal Specjal i złożenia
oświadczenia pracownikowi firmy.
2. Specjal nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz
danych technicznych zawartych w katalogach, na stronie internetowej
oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient. Wszelkie propozycje,
porady i wskazania Specjal, Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność, a
Specjal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku
z wykorzystaniem przez Klienta tych informacji.
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez
Specjal lub z chwilą przystąpienia przez Specjal do realizacji oferty zakupu złożonej
przez Klienta. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami
wynikającymi z treści OWS. Poprzez złożenie oferty zakupu, Klient wyraża zgodę na
włączenie OWS do umowy. Postanowienie OWS nie uchybiają bezwzględnie
obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
§ 2 ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia składane Specjal przez Klienta stanowią ofertę zakupu towarów.
2. Specjal w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia ma prawo zmienić warunki
zamówienia określone przez Klienta. W takim przypadku sprzedaż towarów nastąpi
zgodnie ze zmienionymi przez Specjal warunkami zamówienia, chyba, że Klient w
terminie 1 dnia od dnia otrzymania zmienionego przez Specjal zamówienia sprzeciwi
się tym zmianom przedstawiając jednocześnie zmienione zamówienie. Sprzeciw
Klienta w zakresie zmiany przez Specjal warunków zamówienia upoważnia Specjal do
odmowy przyjęcia zamówienia Klienta na te towary.
3. Specjal ma prawo dokonywania zmian w swoich produktach bez zawiadomienia
Klienta, w tym w produktach będących przedmiotem zamówienia, o ile zmiana ta nie
wywoła zmiany parametrów technicznych produktu.
4. Zamówienie Klienta musi zostać potwierdzone przez Specjal, w przypadku gdy
zamówienie zostało złożone za pośrednictwem strony internetowej lub gdy Klient
zaznaczy taką konieczność na zamówieniu. Pozostałe zamówienia nie muszą być
potwierdzane.
§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia towarów dostępnych z magazynu złożone do godziny 13.00 są
realizowane tego samego dnia.
2. Opóźnienie Specjal w dostarczeniu Klientowi towarów nie rodzi żadnych roszczeńodszkodowawczych lub prawa odstąpienia od umowy.
3. Specjal nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane siłą
wyższą i okolicznościami niezależnymi od Specjal, w szczególności w wypadku:
strajku, przeszkód w transporcie, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych
dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie
energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w firmie Specjal, u poddostawców lub
producentów.
§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW
1. Jeżeli w potwierdzonym zamówieniu nie określono miejsca dostarczenia towaru,
Specjal przed ustalonym terminem odbioru wskaże Klientowi miejsce. W przypadku,
gdy żadna ze Stron nie wskaże miejsca odbioru towaru, wydanie nastąpi z magazynu
Specjal mieszczącym się w Krakowie, ul.Gromadzka 20.
2. Domniemywa się, iż osoba odbierająca towar w imieniu Klienta posiada
upoważnienie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo
upoważnić swego przedstawiciela odbierającego towar zarówno do czynności
odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
4. W przypadku określenia w potwierdzonym zamówieniu miejsca dostarczenia
towaru Specjal dostarczy Klientowi towar przez przewoźnika (przesyłka kurierska).
Wszelkie koszty związane z przesyłką towaru (w szczególności koszty zmierzenia i
opakowania ponadstandardowego, opakowanie towaru w większej ilości lub o
większych rozmiarach, ubezpieczenia towaru na czas przewozu, koszty transportu
towaru, w tym załadunku i wyładunku towaru) ponosi Klient. Koszty te zostaną
doliczone do ceny towaru.
5. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od
momentu jego wydania przez Specjal. Momentem wydania towaru przez Specjal jest
chwila wydania towaru Klientowi w miejscu wskazanym przez Specjal (w przypadku
osobistego odbioru towaru przez Klienta) lub z chwilą przekazania towaru
przewoźnikowi (w przypadku przesyłki kurierskiej). Specjal nie odpowiada za ubytki,
utratę lub zniszczenia towaru powstałe od chwili wydania towaru z magazynu Specjal.
6. W przypadku utraty lub ubytku towaru w okresie od chwili wydania towaru z
magazynu Specjal i przekazania go przewoźnikowi do chwili dostarczenia go
Klientowi Specjal dołoży starań, aby dokonać cesji uprawnień przysługujących mu
wobec przewoźnika w celu umożliwienia Klientowi dochodzenia roszczeń od
przewoźnika.
§ 5. ZAWIADOMIENIE O WADACH
1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod
względem ilościowym. Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe
dostarczenie przez Specjal. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odbiór faktury jest
równoznaczny z odbiorem ilościowym towaru bez zastrzeżeń. Po dokonaniu odbioru
towaru bez zastrzeżeń Klienta, reklamacje, co do ilości towaru nie będą
uwzględniane.
2. Klient jest obowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do
sprawdzenia czy towar posiada wszelkie cechy zgodne z zamówieniem, czy jest
kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.
3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru winny
być przekazywane Specjal w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili
odbioru towaru, a w wypadku gdy sprawdzenie towaru pod względem jakościowym w
chwili odbioru nie jest możliwe – najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru
towaru.
4. Po upływie tego terminu Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia z tytułu
udzielonej przez Specjal gwarancji jakości wyłącznie w zakresie i na warunkachokreślonych w dokumencie gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona
odrębnym dokumentem.
5. Wyłącza się odpowiedzialność Specjal z tytułu rękojmi.
§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.
2. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych
należności w stosunku do Specjal. Przeniesienie wierzytelności przysługującej
Klientowi w stosunku do Specjal na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za
uprzednią zgodą Specjal udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Specjal zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w
zapłacie ceny od dnia wymagalności należności.
§ 7. ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
1. Dostarczone Klientowi towary pozostają własnością Specjal do chwili zaspokojenia
przez Klienta wszelkich roszczeń Specjal związanych ze sprzedażą towarów. Towary
te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.
2. Własność towarów przechodzi na Klienta po zaspokojeniu wszelkich roszczeń
Specjal wynikających z zapłaty ceny lub pozostających w związku z umową. Jeśli
Klient posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec Specjal, towary pozostają
własnością Specjal do czasu ich regulacji przez Klienta.
§ 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ
1. Specjal nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z
nabytymi towarami. Ewentualna odpowiedzialność Specjal ograniczona jest do
wartości nabytego przez Klienta towaru. Klient obowiązany jest wykazać, że towar
zakupił w Specjal. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają bezwzględnie
obowiązującym przepisom art. 4491 do art. 44911 kodeksu cywilnego.
2. Towar winien być używany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami eksploatacji oraz wskazówkami Specjal i producenta towaru. W razie
wątpliwości Specjal udziela informacji o sposobie używania towarów.
§ 9 ZWROT TOWARU
1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu towarów w celu niezwiązanym z
prowadzoną działalnością gospodarczą za pomocą strony internetowej Specjal ma
prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią, bez konieczności podania przyczyny, z zachowaniem
poniższych obowiązków.
2. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, w formie wiadomości email.
3. W przypadku opisanym powyżej towar zostanie przyjęty przez Specjal w ramach
procedury zwrotu towaru, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
− towar zostanie dostarczony Specjal na koszt i ryzyko Klienta, o którym mowa w § 9
ust. 1,
− zwracany towar nie był używany oraz został dostarczony Specjal w oryginalnym,
fabrycznym, opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi.
Wszystkie elementy, z którymi towar był dostarczony nie mogą mieć śladów
jakiejkolwiek eksploatacji, uszkodzeń lub zawierać dodatkowych elementów,
− do zwracanego towaru muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z
którymi towar został dostarczony Klientowi,
− do zwracanego towaru Klient zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o
skorzystaniu z prawa zwrotu towaru ze wskazaniem numeru rachunku bankowego,
na który ma zostać zwrócona kwota uiszczona przez Klienta tytułem ceny
pomniejszona o koszty poniesione przez Specjal w związku ze zwrotem towaru.4. Specjal dokona zwrotu na rzecz Klienta kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem
zapłaty ceny za zwrócony towar po dokonaniu korekty dokumentów księgowych.
§ 10. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA POSTANOWIEŃ OWS
1. Postanowienia § 1 ust. 2, § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, 3 i 4, § 6 ust. 1, § 11 ust.
4 OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Specjal z Klientem, który
nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
2. Postanowienia § 9 OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez
Specjal z Klientami, którzy są przedsiębiorcami.
3. Postanowienia § 5 ust. 5 OWS ma zastosowanie z zastrzeżeniem art. 558 §1 zd.
drugie kodeksu cywilnego.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień OWS okaże się
całkowicie lub częściowo nieważny lub bezskuteczny, nie wpływa to na ważność
pozostałych zapisów i warunków umowy.
2. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter
porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.
3. Specjal ma prawo zmiany OWS poprzez w szczególności wprowadzenie
dodatkowych warunków sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań
narzucanych przez producentów tych towarów. Specjal poinformuje Klienta o zmianie
OWS. W terminie 30 dni od zmiany OWS, Klient ma prawo przedstawić Specjal w
formie pisemnej pod rygorem nieważności brak zgody na zmianę OWS. W przypadku
niezgłoszenia braku zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje
się, iż Klient zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę OWS stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy przez Specjal.
4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi
będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Krakowie.